Openbare documenten voor website

In- en exclusiecriteria

InhoudsopgaveDoel

De Zorgtafel is een organisatie die cliënten met een beperking van welke aard dan ook, zodanig wil begeleiden dat ze kunnen participeren in de maatschappij, op welke wijze dan ook.

De Zorgtafel is een organisatie die werkt vanuit de visie dat iedereen met een hulpvraag geholpen kan worden. Er wordt gekeken naar de hulpvraag van de cliënt en daarbij wordt voor iedere cliënt een traject op maat opgesteld. Bij inclusie (insluiting) gaat het over de vraag welke cliënten we als organisatie goed, veilig en verantwoord kunnen begeleiden. Inclusie gaat niet vanzelf. We zullen daar als zorgorganisatie actief aan moeten werken, middels het aanstellen van deskundig personeel, ruim voldoende faciliteiten bieden die het welzijn en de veiligheid van de cliënt én de medewerker bevorderen en het zorgen voor een goede samenwerking in de zorgketen. Het tegenovergestelde van inclusie en exclusie (uitsluiting). Als zorgorganisatie kunnen we niet iedereen in zorg nemen zonder te kijken naar de omstandigheden rondom de zorgvraag of de intensiteit van de zorgvraag van de cliënt. 

Wanneer de zorgvraag van de cliënt te complex of te afwijkend is van datgene wat De Zorgtafel als zorgorganisatie kan bieden kan de cliënt niet in zorg worden genomen. Er is dan sprake van zorgweigering. Ook wanneer door het in zorg nemen van een cliënt, de veiligheid of het welzijn van andere cliënten of dat van medewerkers in het geding komt, kan exclusie van toepassing zijn. 

Indien bij een cliënt tijdens het zorgtraject bij De Zorgtafel blijkt dat één van de exclusiecriteria van kracht is geworden, kan de zorg door De Zorgtafel worden beëindigd. Er is dan sprake van zorgbeëindiging. Bij deze besluitvorming worden de volgende afwegingen meegenomen: 

 • Het belang van de cliënt tegen de belangen van andere groepsbewoners 
 • Of het gedrag van de cliënt niet (mede) wordt veroorzaakt door de aandoening van de cliënt. De beslissing wordt genomen in een MDO-vergadering waarin de verschillende betrokkenen rond de cliënt worden betrokken. 

In onderstaande tabel zijn de inclusie en exclusiecriteria weergegeven. 

Jeugdzorgindicatie 

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria 

 • Cliënten met een jeugdzorgindicatie
 • Cliënten met een psychische problematiek. 
 • Cliënten met een licht verstandelijke beperking. 
 • Cliënten met problemen in de thuissituatie.
 • Cliënten die verslaafd zijn maar wél in behandeling zijn.
 • Cliënten die identiteitsgebonden zorg willen hebben en cliënten die dat niet willen.
 • Cliënten in onderstaande regio’s woonachtig of die daar woonachtig willen worden in Provincie Zeeland/Zeeuws-Vlaanderen
 • Cliënten die intensieve behandeling nodig hebben vanwege ernstige gedragsstoornissen.
 • Cliënten die een ernstige mate van bedreiging of intimidatie vormen, waardoor de situatie onwerkbaar is omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van zorgverlener of mede-cliënt in gevaar is. Dit kan ook ontstaan vanuit de handelswijze van de familie van de cliënt  Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen zijn. 
 • Cliënten die seksueel intimiderend gedrag vertonen  Cliënten die de zorg van De Zorgtafel niet accepteren en waardoor er een onherstelbare vertrouwensrelatie ontstaat.
 • Cliënten die verslaafd zijn en niet in behandeling zijn.
 • Cliënten met een visuele, auditieve of communicatieve beperking als hoofdgrondslag.
 • Cliënten met een matige of zwaardere lichamelijke beperking. 
 • Cliënten zonder een geldige WMO, Jeugdzorg of GGZ-C indicatie
 • Cliënten die woonachtig zijn buiten genoemde werkgebied of die niet woonachtig willen worden in het genoemde werkgebied, alsmede cliënten waarvan het gezag buiten het genoemde werkgebied valt.
 • Cliënten met wie de De Zorgtafel eerder ervaring heeft gehad in de zorgverlening en bij wie de De Zorgtafel om zwaarwegende redenen in redelijkheid niet kan worden gevraagd de zorg te verlenen.
 • Cliënten bij wie de hygiënische omstandigheden ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de zorgverlener en/of medecliënten. 
 • Cliënten die essentiële verplichtingen of regels niet nakomen, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen.

 

Gehandicaptenzorg

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria 

 • Cliënten tussen 18 en 65 jaar met: 

1. Een geldige VG indicatie** 

2. Een WMO of CIZ indicatie losse functies.

 • Cliënten met een (licht) verstandelijke beperking.
 • Cliënten met een (dubbele) diagnose naast hun verstandelijke beperking
 • Cliënten die identiteitsgebonden zorg willen hebben en cliënten die dat niet willen. 
 • Cliënten die verslaafd zijn maar wél behandeling zijn.
 • Cliënten in onderstaande regio’s woonachtig of die daar woonachtig willen worden in Provincie Zeeland/Zeeuws-Vlaanderen
 • Cliënten > 65 jaar
 • Cliënten zonder een geldige VG of WMO / CIZ indicatie voor losse functies.
 • Cliënten met een SGLVG indicatie
 • Cliënten die intensieve behandeling nodig hebben vanwege ernstige gedragsstoornissen
 • Cliënten die een ernstige mate van bedreiging of intimidatie vormen, waardoor de situatie onwerkbaar is omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van zorgverlener of mede-cliënt in gevaar is. Dit kan ook ontstaan vanuit de handelswijze van de familie van de cliënt.
 • Cliënten met een visuele, auditieve of communicatieve beperking als hoofd grondslag.
 • Cliënten met een matige of zwaardere lichamelijke beperking
 • Cliënten die verslaafd zijn en niet in behandeling zijn.
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen.
 • Cliënten die seksueel intimiderend gedrag vertonen
 • Cliënten die de zorg van De Zorgtafel niet accepteren en waardoor er een onherstelbare vertrouwensrelatie ontstaat.
 • Cliënten die woonachtig zijn buiten genoemde werkgebied of die niet woonachtig willen worden in het genoemde werkgebied.
 • Cliënten met wie de De Zorgtafel eerder ervaring heeft gehad in de zorgverlening en bij wie de De Zorgtafel om zwaarwegende redenen in redelijkheid niet kan worden gevraagd de zorg te verlenen.
 • Cliënten bij wie de hygiënische omstandigheden ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de zorgverlener en/of medecliënten.
 • Cliënten die essentiële verplichtingen of regels niet nakomen, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen. 

 

Beschermd Wonen (GGZ-C) / WMO

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria 

 • Cliënten tussen 18 en 65 jaar met: 

1. Een geldige WMO GGZ-C indicatie

2. Een WMO of CIZ indicatie losse functies  Cliënten met een dubbeldiagnose.

 • Cliënten die identiteitsgebonden zorg willen hebben en cliënten die dat niet willen.
 • Cliënten die verslaafd zijn maar wél in behandeling zijn.
 • Cliënten in onderstaande regio’s woonachtig of die daar woonachtig willen worden in Provincie Zeeland/Zeeuws-Vlaanderen
 • Cliënten > 65 jaar
 • Cliënten zonder een geldige WMO / CIZ, Jeugdzorg of GGZ-C indicatie 
 • Cliënten die intensieve behandeling nodig hebben vanwege ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen.
 • Cliënten die een ernstige mate van bedreiging of intimidatie vormen, waardoor de situatie onwerkbaar is omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van zorgverlener of mede-cliënt in gevaar is. Dit kan ook ontstaan vanuit de handelswijze van de familie van de cliënt.
 • Cliënten met een visuele, auditieve of communicatieve beperking als hoofdgrondslag.
 • Cliënten met een matige of zwaardere lichamelijke beperking.
 • Cliënten die verslaafd zijn en niet in behandeling zijn.
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen zijn  
 • Cliënten die seksueel intimiderend gedrag vertonen
 • Cliënten die de zorg van De Zorgtafel niet accepteren en waardoor er een onherstelbare vertrouwensrelatie ontstaat.
 • Cliënten die woonachtig zijn buiten genoemde werkgebied.
 • Cliënten met wie de De Zorgtafel eerder ervaring heeft gehad in de zorgverlening en bij wie de De Zorgtafel om zwaarwegende redenen in redelijkheid niet kan worden gevraagd de zorg te verlenen.
 • Cliënten bij wie de hygiënische omstandigheden ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de zorgverlener en/of medecliënten. 
 • Cliënten die essentiële verplichtingen of regels niet nakomen, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen.

 

Wet langdurige zorg (Wlz)

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria 

 • Cliënten tussen 18 en 65 jaar met: 

1. Een geldige WLZ VG of GGZ-C indicatie

 • Cliënten met een dubbeldiagnose.
 • Cliënten die identiteitsgebonden zorg willen hebben en cliënten die dat niet willen.
 • Cliënten die verslaafd zijn maar wél in behandeling zijn.
 • Cliënten in onderstaande regio’s woonachtig of die daar woonachtig willen worden in Provincie Zeeland/Zeeuws-Vlaanderen
 • Cliënten > 65 jaar
 • Cliënten zonder een geldige WLZ indicatie, Jeugdzorg of GGZ-C indicatie 
 • Cliënten die intensieve behandeling nodig hebben vanwege ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen.
 • Cliënten die een ernstige mate van bedreiging of intimidatie vormen, waardoor de situatie onwerkbaar is omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van zorgverlener of mede-cliënt in gevaar is. Dit kan ook ontstaan vanuit de handelswijze van de familie van de cliënt.
 • Cliënten met een visuele, auditieve of communicatieve beperking als hoofdgrondslag.
 • Cliënten met een matige of zwaardere lichamelijke beperking.
 • Cliënten die verslaafd zijn en niet in behandeling zijn.
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen zijn  
 • Cliënten die seksueel intimiderend gedrag vertonen
 • Cliënten die de zorg van De Zorgtafel niet accepteren en waardoor er een onherstelbare vertrouwensrelatie ontstaat.
 • Cliënten die woonachtig zijn buiten genoemde werkgebied.
 • Cliënten met wie de De Zorgtafel eerder ervaringen heeft gehad in de zorgverlening en bij wie de De Zorgtafel om zwaarwegende redenen in redelijkheid niet kan worden gevraagd de zorg te verlenen.
 • Cliënten bij wie de hygiënische omstandigheden ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de zorgverlener en/of medecliënten. 
 • Cliënten die essentiële verplichtingen of regels niet nakomen, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen.

 

Mijn berichten
Bericht versturen

Personen: -

Groepen: -


Verzenden Sluiten

Kies een icon